کارتن بانک
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

استعلام

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html;charset=UTF-8″><form id=”__vtigerWebForm” name=”فرم استعلام قیمت” action=”http://crm.ferdowspack.ir/modules/Webforms/capture.php” method=”post” accept-charset=”utf-8″ enctype=”multipart/form-data”><input type=”hidden” name=”__vtrftk” value=”sid:f6e62c7c24f94281d071b4388c20b45f21e1b915,1694279905″><input type=”hidden” name=”publicid” value=”bb06a0167509c3bf71b4c2ca622c7639″><input type=”hidden” name=”urlencodeenable” value=”1″><input type=”hidden” name=”name” value=”فرم استعلام قیمت”><table><tbody><tr><td><label>نام خانوادگی*</label></td><td><input type=”text” name=”lastname” data-label=”” value=”” required=””></td></tr><tr><td><label>نام</label></td><td><input type=”text” name=”firstname” data-label=”” value=””></td></tr><tr><td><label>شماره موبایل</label></td><td><input type=”text” name=”mobile” data-label=”” value=””></td></tr><tr><td><label>منبع سرنخ</label></td><td><select name=”leadsource” data-label=”leadsource”><option value=””>انتخاب مقدار</option><option value=”Web Site”>وب سایت</option><option value=”Cold Call”>بازاریابی تلفنی</option><option value=”Existing Customer”>مشتری موجود</option><option value=”دیوار”>دیوار</option><option value=”Self Generated”>خود جوش</option><option value=”Employee”>کارمند شرکت</option><option value=”Partner”>همکار</option><option value=”Public Relations”>روابط عمومی</option><option value=”Direct Mail”>ایمیل مارکتینگ</option><option value=”Conference”>کنفرانس</option><option value=”Trade Show”>نمایشگاه</option><option value=”Word of mouth”>تبلیغات کلامی</option><option value=”Other”>سایر</option><option value=”گوگل”>گوگل</option><option value=”پیامک”>پیامک</option></select></td></tr><tr><td><label>شهر</label></td><td><input type=”text” name=”city” data-label=”” value=””></td></tr><tr><td><label>توضیحات</label></td><td><textarea name=”description”></textarea></td></tr></tbody></table><input type=”submit” value=”Submit”></form><script type=”text/javascript”>window.onload = function() { var N=navigator.appName, ua=navigator.userAgent, tem;var M=ua.match(/(opera|chrome|safari|firefox|msie)\/?\s*(\.?\d+(\.\d+)*)/i);if(M && (tem= ua.match(/version\/([\.\d]+)/i))!= null) M[2]= tem[1];M=M? [M[1], M[2]]: [N, navigator.appVersion, “-?”];var browserName = M[0];var form = document.getElementById(“__vtigerWebForm”), inputs = form.elements; form.onsubmit = function() { var required = [], att, val; for (var i = 0; i < inputs.length; i++) { att = inputs[i].getAttribute(“required”); val = inputs[i].value; type = inputs[i].type; if(type == “email”) {if(val != “”) {var elemLabel = inputs[i].getAttribute(“label”);var emailFilter = /^[_/a-zA-Z0-9]+([!”#$%&()*+,./:;<=>?\^_`{|}~-]?[a-zA-Z0-9/_/-])*@[a-zA-Z0-9]+([\_\-\.]?[a-zA-Z0-9]+)*\.([\-\_]?[a-zA-Z0-9])+(\.?[a-zA-Z0-9]+)?$/;var illegalChars= /[\(\)\<\>\,\;\:\”\[\]]/ ;if (!emailFilter.test(val)) {alert(“For “+ elemLabel +” field please enter valid email address”); return false;} else if (val.match(illegalChars)) {alert(elemLabel +” field contains illegal characters”);return false;}}}if (att != null) { if (val.replace(/^\s+|\s+$/g, “”) == “”) { required.push(inputs[i].getAttribute(“label”)); } } } if (required.length > 0) { alert(“The following fields are required: ” + required.join()); return false; } var numberTypeInputs = document.querySelectorAll(“input[type=number]”);for (var i = 0; i < numberTypeInputs.length; i++) { val = numberTypeInputs[i].value;var elemLabel = numberTypeInputs[i].getAttribute(“label”);var elemDataType = numberTypeInputs[i].getAttribute(“datatype”);if(val != “”) {if(elemDataType == “double”) {var numRegex = /^[+-]?\d+(\.\d+)?$/;}else{var numRegex = /^[+-]?\d+$/;}if (!numRegex.test(val)) {alert(“For “+ elemLabel +” field please enter valid number”); return false;}}}var dateTypeInputs = document.querySelectorAll(“input[type=date]”);for (var i = 0; i < dateTypeInputs.length; i++) {dateVal = dateTypeInputs[i].value;var elemLabel = dateTypeInputs[i].getAttribute(“label”);if(dateVal != “”) {var dateRegex = /^[1-9][0-9]{3}-(0[1-9]|1[0-2]|[1-9]{1})-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1]|[1-9]{1})$/;if(!dateRegex.test(dateVal)) {alert(“For “+ elemLabel +” field please enter valid date in required format”); return false;}}}var inputElems = document.getElementsByTagName(“input”);var totalFileSize = 0;for(var i = 0; i < inputElems.length; i++) {if(inputElems[i].type.toLowerCase() === “file”) {var file = inputElems[i].files[0];if(typeof file !== “undefined”) {var totalFileSize = totalFileSize + file.size;}}}if(totalFileSize > 52428800) {alert(“Maximum allowed file size including all files is 50MB.”);return false;}}; }</script>